Koszyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych to podstawowy urząd w Polsce zajmujący się kwestiami prawa ochrony danych osobowych. Na czele tego urzędu stoi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To właśnie o nim mówimy jako o organie nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych. Czym zajmuje się Prezes UODO oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych?

Gdzie szukać informacji?

Kwestie dotyczące kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce reguluje ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. To w niej właśnie przeczytamy (art. 2), że ustawa ta określa organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych. Ponadto informacje o zadaniach organu nadzorczego znajdziemy w RODO. 

Czym zajmuje się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

Najważniejsze zadania PUODO wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych:

 1. PUODO ogłasza w komunikacie wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony,
 2. PUODO może ogłosić w komunikacie wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych niewymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony,
 3. PUODO może prowadzić system informatyczny do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych przez administratorów,
 4. PUODO prowadzi postępowania administracyjne w sprawie naruszeń ochrony danych osobowych,
 5. PUODO nakłąda sankcje na administratorów za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. 

Zgodnie z RODO organ nadzorczy:

 1. monitoruje i egzekwuje stosowanie RODO;
 2. upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem oraz rozumienie tych zjawisk. Szczególną uwagę poświęca działaniom skierowanym do dzieci
 3. doradza, zgodnie z prawem państwa członkowskiego, parlamentowi narodowemu, rządowi oraz innym instytucjom i organom w sprawie aktów prawnych i administracyjnych środków ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem;
 4. upowszechnia wśród administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzę o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia;
 5. udziela osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie informacji o wykonywaniu praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia, a w stosownym przypadku współpracuje w tym celu z organami nadzorczymi innych państw członkowskich;
 6. rozpatruje skargi wniesione przez osobę, której dane dotyczą, lub przez podmiot, organizację lub zrzeszenie zgodnie z art. 80, w odpowiednim zakresie prowadzi postępowania w przedmiocie tych skarg i w rozsądnym terminie informuje skarżącego o postępach i wynikach tych postępowań, w szczególności jeżeli niezbędne jest dalsze prowadzenie postępowań lub koordynacja działań z innym organem nadzorczym;
 7. współpracuje z innymi organami nadzorczymi, w tym dzieli się informacjami oraz świadczy wzajemną pomoc, w celu zapewnienia spójnego stosowania i egzekwowania niniejszego rozporządzenia;
 8. prowadzi postępowania w sprawie stosowania RODO, w tym na podstawie informacji otrzymanych od innego organu nadzorczego lub innego organu publicznego;
 9. monitoruje zmiany w stosownych dziedzinach, o ile zmiany te mają wpływ na ochronę danych osobowych, w szczególności monitoruje rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i praktyk handlowych;
 10. przyjmuje standardowe klauzule umowne,
 11. udziela zaleceń dotyczących operacji przetwarzania;
 12. zachęca do sporządzania kodeksów postępowania i wydaje opinie na ich temat i je zatwierdza,
 13. zachęca do ustanawiania mechanizmów certyfikacji w dziedzinie ochrony danych oraz znaków jakości i oznaczeń z tej dziedziny, a także zatwierdza kryteria certyfikacji;
 14. dokonuje okresowego przeglądu udzielonych certyfikacji;
 15. opracowuje i publikuje wymogi akredytacji podmiotu monitorującego kodeksy postępowania oraz podmiotu certyfikującego;
 16. zatwierdza wiążące reguły korporacyjne;
 17. bierze udział w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych.
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu