REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.POZNAJRODO.PL

PARAGRAF 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE i DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://poznajrodo.pl/ prowadzonego przez Operatora Serwisu oraz korzystania z dostępnych w nim Produktów. Każdy Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Określenia pisane w niniejszym regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenie:
  • Dostawca Usług Płatniczych – system płatności tPay, którego operatorem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS: 0000412357, numer REGON: 300878437. Więcej informacji na temat Dostawcy Usług Płatniczych, w tym dane do kontaktu, znajdują się na stronie internetowej Dostawcy Usług Płatniczych pod adresem: https://tpay.com
  • Klient – Użytkownik, który w ramach Serwisu zawarł lub zamierza zawrzeć umowę z Operatorem Serwisu. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
  • Operator Serwisu – Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000852943, NIP: 1182211564, będąca operatorem Serwisu;
  • Polityka Prywatności – polityka prywatności i plików cookies dostępna pod adresem https://poznajrodo.pl/polityka-prywatnosci-poznajrodopl/
  • Produkt – produkt (treść cyfrowa) w postaci projektu umowy dostępny za pośrednictwem Serwisu;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://poznajrodo.pl/regulamin/
  • Serwis – prowadzony przez Operatora Serwisu serwis internetowy dostępny pod adresem https://poznajrodo.pl;
  • Treści – artykuły publicystyczne zamieszczone w Serwisie;
  • Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych (licencji) w postaci Produktu zawierana na odległość pomiędzy Operatorem Serwisu a Klientem za pośrednictwem Serwisu;
  • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
  • Zamówienie – dokonywane za pośrednictwem Serwisu, oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
 3. W ramach Serwisu Operator Serwisu umożliwia korzystanie z Serwisu oraz usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności dokonania Zamówienia i nabycia Produktów oraz zapoznania się z Treściami.
 4. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na związanie się warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dalsze korzystanie z Serwisu jest niedozwolone.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, poprawnych i aktualnych danych podczas korzystania z Serwisu oraz korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w przypadku ich zmiany.

PARAGRAF 2
FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

 1. Głównymi funkcjonalnościami Serwisu są:
  a) możliwość nabycia Produktów;
  b) możliwość zapoznania się z Treściami;
  c) możliwość skorzystania z Newslettera.
 2. W celu nabycia Produktu, należy dokonać Zamówienia. Proces dokonania Zamówienia opisany został w Paragrafie 3 poniżej.
 3. Dla uniknięcia wątpliwości, Operator Serwisu podkreśla, że:
  a) zamieszczone w Serwisie Treści nie stanowią żadnej formy porady, w szczególności porady prawnej ani rekomendacji;
  b) Produkty dostępne za pośrednictwem Serwisu mają charakter szkoleniowy oraz poglądowy i nie stanowią gotowych dokumentów przeznaczonych do wykorzystania jako dokument prawny. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta wynikające ze skorzystania z Produktów.
 4. Jeżeli korzystanie z Produktu wymagałoby spełnienia przez Klienta dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie takiego Produktu w Serwisie.
 5. Klient może zapisać się do newslettera. Podanie wymaganych przez Serwis danych, zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz kliknięcie ikony „Zapisz mnie do newslettera!” jest równoznaczne z zawarciem umowy na dostarczanie newslettera oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Operatora Serwisu newslettera drogą mailową. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim można wycofać w każdym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

PARAGRAF 3
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Aby nabyć Produkt, Klient powinien dokonać Zamówienia. Aby dokonać Zamówienia, Klient powinien spełnić obowiązki znajdujące się w treści Serwisu w tym w szczególności wypełnić dedykowany formularz, zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności oraz regulamin Dostawcy Usług Płatniczych oraz kliknąć ikonę „Kupuję i płacę”.
 2. Wraz z kliknięciem ikony „Kupuję i płacę” następuje złożenie Zamówienia oraz następuje przekierowanie na stronę internetową Dostawcy Usług Płatniczych w celu dokonania płatności za Produkt.
 3. Po złożeniu Zamówienia oraz dokonaniu płatności przez Klienta, dochodzi do zawarcia Umowy.
 4. Realizacja Umowy następuje po otrzymaniu płatności przez Operatora Serwisu, poprzez wysyłkę Produktu lub linku umożliwiającego pobranie Produktu, na adres mailowy podany podczas dokonywania Zamówienia. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później do 24 godzin od chwili otrzymania płatności. Klient otrzyma również potwierdzenie zakupu na wskazany w formularzu Zamówienia adres e-mail .
 5. W sytuacji pojawienia się trudności z uruchomieniem bądź pobraniem Produktu Klient zobowiązany jest skontaktować się z Operatorem Serwisu mailowo na adres e-mail: lukasz@poznajrodo.pl. Operator Serwisu nie udziela porad prawnych w zakresie korzystania przez Klienta z Produktu, chyba że Klient zawrze osobne porozumienie z Operatorem Serwisu w tym przedmiocie.

PARAGRAF 4
ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem.
 3. Klient może dokonać płatności za nabyte Produkty kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
 4. Płatności są obsługiwane przez Dostawcę Usług Płatniczych. Zasady i warunki świadczenia usług przez Dostawcę Usług Płatniczych dostępne są na stronie internetowej dostawcy Usług Płatniczych.

PARAGRAF 5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego dla tej osoby, może odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy z Operatorem Serwisu, składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że konsument wyraził wolę skorzystania z jej przedmiotu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (co łączy się z utratą prawa do odstąpienia) a Operator Serwisu spełnił świadczenie będące przedmiotem umowy.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu. POBIERZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PARAGRAF 6
ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Klient jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Klient informuje Operatora Serwisu o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres e-mail Operatora Serwisu: lukasz@poznajrodo.pl
 2. Operator Serwisu jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z ważnych przyczyn, z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. O rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Operator Serwisu poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, podanej przez Klienta podczas zawierania wypowiadanej umowy. Operator Serwisu jest również uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie wskazanym w paragrafie 13 ust. 4 Regulaminu.

PARAGRAF 7
REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma możliwość wniesienia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu lub korzystania z Produktów. Reklamację należy przesłać na adres e-mail Operatora Serwisu: lukasz@poznajrodo.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane identyfikacyjne Użytkownika oraz dokładny opis okoliczności i nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwolą Operatorowi Serwisu na rozpoznanie reklamacji, Operator Serwisu zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie wątpliwości lub o udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną, jeżeli będzie to konieczne do rozpoznania reklamacji przez Operatora Serwisu, wskazując dokładnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. Jeżeli pomimo tego Użytkownik nie prześle wymaganych danych, Operator Serwisu może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

PARAGRAF 8
DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://poznajrodo.pl/polityka-prywatnosci-poznajrodopl/

PARAGRAF 9
PRAWA AUTORSKIE

 1. Operator Serwisu wskazuje, że Serwis, Produkty oraz Treści chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Serwisu, Produktów oraz Treści i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu. Publikacja jakichkolwiek danych zaczerpniętych z Serwisu powinna zawierać dokładne wskazanie Serwisu. Operator Serwisu zaznacza, że niezależnie od spełnienia warunku określonego w zdaniu poprzednim, zabronione jest publikowanie w celach komercyjnych treści będących własnością Operatora Serwisu na podstawie prawa autorskiego bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora Serwisu.

PARAGRAF 10
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się za pośrednictwem publicznej sieci Internet, która ze swej natury nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Serwisu, w tym w odniesieniu do treści przekazywanych informacji oraz poufności danych Użytkownika.
 2. Zaleca się, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie antywirusowe.
 3. Pełne korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i jego funkcjonalności wymaga podłączenia do Internetu oraz korzystania z poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, w wersji wskazanej poniżej lub nowszej:
  • Chrome wersja 49;
  • Firefox wersja 57;
  • Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH (w systemie operacyjnym Mac – wersja 11, w systemie operacyjnym Windows – wersja 4);
  • Internet Explorer wersja 11;
  • Opera wersja 17.
 4. W przypadku korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych zalecany jest  system Android w wersji nie starszej niż 7.0 lub system iOS w wersji nie starszej niż 13.0.
 5. O ile z opisu Produktu zamieszczonego w Serwisie nie wynika inaczej:
  • przy pierwszym odebraniu Produktu może być konieczne połączenie z Internetem;
  • do korzystania z Produktu może być konieczne skorzystanie z odpowiedniego oprogramowania np. Adobe Acrobat Reader lub Microsoft Media Player.

PARAGRAF 11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA SERWISU

 1. Operator Serwisu podejmuje uzasadnione starania, aby zapewnić aktualność, dokładność i nieprzerwaną dostępność zawartości Serwisu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje wynikające z tego, że zawartość jest nieaktualna, niedokładna lub niedostępna w dowolnym momencie, w tym konsekwencje wynikające z polegania na takiej zawartości.
 2. Operator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby Serwis był wolny od złośliwego oprogramowania, jednak Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu dla systemu komputerowego lub systemu mobilnego Użytkownika, w tym infrastruktury technicznej i danych.
 3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe lub jakiekolwiek inne konsekwencje wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym w celu podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Użytkownika korzysta z Serwisu i funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu na własne ryzyko.
 4. Serwis może zawierać linki do stron internetowych należących do podmiotów trzecich. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tych stron, w szczególności za dostępność treści zawartych na tych stronach.
 5. W stosunku do osób nie będących konsumentami lub osobami na podstawie przepisów prawa traktowanych jak konsumenci, wyłączona jest rękojmia Operatora Serwisu związana z wadami Produktów.

PARAGRAF 12
NIEDOPUSZCZALNE DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i przyzwoitości publicznej oraz z poszanowaniem praw i własności innych osób. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się:
  • nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe działanie Serwisu, w tym nie ingerować w zawartość i funkcjonalności Serwisu ani w elementy informatyczne Serwisu;
  • niepodejmowania działań nieetycznych lub niezgodnych z prawem;
  • powstrzymania się od działania w złej wierze, nadużywania funkcjonalności Serwisu, wykorzystywania Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z Regulaminem;
 2. Zabrania się agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego wykorzystywania w ramach jakichkolwiek działań poza wynikającymi z celu funkcjonalności Serwisu oraz dopuszczalnych w ramach postanowień Regulaminu, a także ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych.
 3. Zabrania się dokonywania ekstrakcji danych oraz informacji dostępnych w Serwisie, w szczególności z użyciem botów i innych narzędzi informatycznych lub programistycznych.
 4. W przypadku poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, jak również poważnego lub powtarzającego się naruszenia Regulaminu, Operator Serwisu może w trybie natychmiastowym, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania swobody obrotu, zawiesić lub zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu oraz zawiesić lub rozwiązać umowę łączącą Operatora Serwisu z Klientem.

PARAGRAF 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator Serwisu dopuszcza możliwość skierowania na drogę postępowania mediacyjnego sporów z Klientem wynikłych w wyniku zawartych umów o dostarczenie treści cyfrowych na odległość.
 2. Użytkownik będący konsumentem w dochodzeniu roszczeń ma prawo zwrócić się  do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, a także skierować wniosek do inspektora Inspekcji Handlowej. Użytkownik będący konsumentem może  skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika  praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Użytkownik będący konsumentem może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności wyczerpania lub modyfikacji koncepcji biznesowej. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora Serwisu, nie krótszym niż 14 dni od poinformowania Użytkowników o zmianach. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Operator Serwisu zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w treści Serwisu. Korzystanie z Serwisu po upływie terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oznacza zgodę na zmiany Regulaminu.
 5. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, jest uprawniony do rozwiązania umowy z Operatorem Serwisu bez zachowania okresu wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go przez Operatora Serwisu o zmianie Regulaminu na zasadach określonych w paragrafie 7 ust. 1. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, dalsze korzystanie przez niego z Serwisu nie będzie dozwolone. Brak oświadczenia w formie i w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim lub dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wejściu w życie zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.
 6. Jeżeli w danym momencie Operator Serwisu nie powoła się na jedno z postanowień niniejszego Regulaminu, nie należy tego interpretować jako zrzeczenia się prawa do powołania się na nie w późniejszym terminie.
 7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają celowi biznesowemu i charakterowi relacji między Operatorem Serwisu a Użytkownikiem.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2023 r.