REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

WWW.POZNAJRODO.PL

PARAGRAF 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE i DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.poznajrodo.pl/sklep prowadzonego przez Sprzedawcę oraz korzystania z dostępnych w nim Produktów.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
  2. Produkt – produkt elektroniczny (treści cyfrowe) w postaci projektu umowy dostępne w Sklepie lub pakietu umów,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.poznajrodo.pl/regulamin
  4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.poznajrodo.pl/sklep , za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów;
  5. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktu  zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość z wykorzystaniem Sklepu;
  6. Sprzedawca – Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
 3. Do złożenia Zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z Produktów, konieczne jest: 
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF, oraz Microsoft Word.

PARAGRAF 2

KORZYSTANIE ZE SKLEPU 

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu
 2. W trakcie  zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia podając dane do faktury, adres e-mail do wysyłki Produktu oraz sposób płatności.
 3. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
 4. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. 
 5. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

PARAGRAF 3

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Sklepu.
 2. Klient wypełnia formularz Zamówienia z obowiązkiem podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz aktywnego adresu e-mail do wysyłki Produktu. 
 3. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 4. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o głównych cechach Produktu, cenie Produktu oraz możliwości odstąpienia od umowy. Wymagane jest również zaakceptowanie Regulaminu.
 5. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę’   lub równoważnego, co stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 6. Umowa między Sprzedawcą a Klientem jest zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności. Klientowi zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem dokonanego zakupu. Klient otrzyma również potwierdzenie zakupu na wskazany w formularzu Zamówienia adres e-mail.

PARAGRAF 4

CENY, PŁATNOŚCI I WYSYŁKA

 1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty : kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności. 
 4. Płatności są obsługiwane przez tpay.com – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 848 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, adres e-mail: kontakt@tpay.com.
 5. Realizacja zamówionych Produktów następuje  po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu bądź linku umożliwiającego pobranie Produktu na wskazane aktywne konto poczty elektronicznej. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
 6. W sytuacji pojawienia się trudności z uruchomieniem bądź pobraniem Produktu Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail: lukasz@umowywit.pl. Sprzedawca nie udziela porad prawnych w zakresie korzystania przez Klienta z Produktu. Istnieje taka możliwość, jednak dotyczy ona odrębnego porozumienia między Sprzedawcą a Klientem.

PARAGRAF 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych – Produktu, które nie są zapisane na nośniku materialnym. 
 2. Jeżeli w trakcie składania Zamówienia Klient wyraził zgodę na realizację Umowy i dostarczenie mu danego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

PARAGRAF 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 2. W przypadku ujawnienia się wady zakupionego Produktu, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Klienta, opisanie wad Produktu oraz określone żądanie. 
 4. Reklamację należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy: lukasz@poznajrodo.pl
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamacji.

PARAGRAF 7

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://poznajrodo.pl/polityka-prywatnosci-poznajrodopl/

PARAGRAF 8

PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Materiały użyte do prezentacji Produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Sprzedawcy.

PARAGRAF 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca dopuszcza możliwość skierowania na drogę postępowania mediacyjnego sporów z Klientem wynikłych w wyniku zawartych umów o dostarczenie treści cyfrowych na odległość. 
 2. Klient w dochodzeniu roszczeń ma prawo zwrócić się  do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, a także skierować wniosek do inspektora Inspekcji Handlowej. Klient może  skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika  praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.. Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni.. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. Sprzedawca zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2020 roku.